RHSG şlýapa görnüşli dartyş tolkun dişli

RHSG şlýapa görnüşli dartyş tolkun dişli

“Strain Wave Gear”, planetanyň dişli geçirişiniň güýjüni we hereketini geçirmek üçin elastik mehaniki tolkunlary öndürmek üçin çeýe böleklere daýanmak bilen, çeýeligiň, elastik mehanikanyň we beýleki ýörelgeleriň ulanylmagydyr.


Önümiň jikme-jigi

RHSG-I seriýasy

RHSG-II seriýasy

RHSG-III seriýasy

RHSG-IV seriýasy

Haryt bellikleri

Garmoniki dişli geçiriş ýörelgesi

Garmoniki dişli geçiriş Amerikaly oýlap tapyjy CW Musser tarapyndan 1955-nji ýylda oýlanyp tapyldy. Bu hereket ýa-da elektrik geçirijisi üçin çeýe komponentleriň elastik deformasiýasyny ulanýan, gaty komponenti ulanyp mehaniki geçiriş tertibini kesýän we çeýe ulanýan täze usuldyr. mehaniki geçirişi amala aşyrmak üçin komponent, şeýlelik bilen beýleki ýaýlymlar arkaly gazanmak kyn bolan birnäçe ýörite funksiýany alýar.Onuň ady orta çeýe komponentiň deformasiýa prosesiniň esasan simmetrik garmoniki bolmagyndan gelip çykýar.Sowet Soýuzyndan başga-da, bu görnüşe tolkun ýaýramagy ýa-da flexspline geçiriş, ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara “garmoniki geçiş” diýilýär.

Üstünlikleri

Garmoniki enjamlar, adaty dişli ulgamlardan käbir artykmaçlyklara eýedir:
Yza gaýdyş ýok
Ykjamlyk we ýeňil agram
Dişli dişli gatnaşygy
Adaty ýaşaýyş jaýynyň içinde sazlap boljak gatnaşyklar
Inertial ýükleri ýerleşdireniňde oňat çözgüt we ajaýyp gaýtalanma (çyzykly şekillendiriş)
Torokary tork ukyby
Koaksial giriş we çykyş şahalary
Dişli dişli peseltmek mukdary az mukdarda mümkindir

Goýmalar

Dartyş tolkunlary robotlarda, gumanoid robotlarda, howa giňişliginde, ýarymgeçiriji önümçilik enjamlarynda, lazer enjamlarynda, lukmançylyk enjamlarynda, metal gaýtadan işleýän enjamlarda, pilotsyz serw motorda, aragatnaşyk enjamlarynda, optiki enjamlarda we ş.m. giňden ulanylýar.

Köp okly robotlar

Köp okly robotlar

gumanid robot

gumanid robot

Standart däl awtomatlaşdyryş enjamlary

Standart däl awtomatlaşdyryş enjamlary

Reabilitasiýa lukmançylyk geýilýän enjamlar

Reabilitasiýa lukmançylyk geýilýän enjamlar

Aragatnaşyk enjamlary

Aragatnaşyk enjamlary

Lukmançylyk enjamlary

Lukmançylyk enjamlary

Pilotsyz Servo motory

Pilotsyz Servo motory

Optiki enjamlar

Optiki enjamlar

Awiasiýa we Aerokosmos

Awiasiýa we Aerokosmos


 • RHSG-I seriýasy

  RHSG-I seriýasy

  RHSG I seriýasy, içi boş flanesli we şlýapa görnüşli adaty gurluşdyr.Adatça, “gaty tigiriň ujunda berkidilen we çeýe tigiriň ujundaky çykyş” birikdiriş usuly ulanylýar.
  Önüm aýratynlyklary
  Tekiz görnüş
  - Ykjam we ýönekeý dizaýn
  - Yza gaýdyş ýok
  - Koaksial giriş we çykyş
  - Ajaýyp ýerleşiş takyklygy we aýlanma takyklygy

  Tehniki maglumatlary göçürip almak

RHSG-I seriýasy

 • RHSG-II seriýasy

  RHSG-II seriýasy

  RHSG-Ⅱ seriýaly flexspline içi boş flanesli gurluş, tutuş maşynyň ykjam gurluşy bar, giriş şahasy tolkun generatorynyň içki deşigine, slaýd birikdirmesi arkaly birikdirilýär.Tegelek çyzygyň ujunda kesgitlenen we flexspine ujundaky çykyş birikdirilen re modeimde ýa-da flexpline ujunda kesgitlenip we tegelek çyzyk ujunda çykarylyp bilner.
  Önüm aýratynlyklary
  Tekiz şekil - adaty gurluş
  - Ykjam we ýönekeý dizaýn
  - Yza gaýdyş ýok
  - Koaksial giriş we çykyş
  - Ajaýyp ýerleşiş takyklygy we aýlanma takyklygy

  Tehniki maglumatlary göçürip almak

RHSG-II seriýasy

 • RHSG-III seriýasy

  RHSG-III seriýasy

  RHSG-III seriýaly flexspline, tolkun generator kamerasynyň ortasynda uly diametrli içi boş deşikli, goldaýan podşipnikli içki dizaýny, doly möhürlenen gurluşy, gurnamak aňsat, sapak berilmeli pursat üçin örän amatly. reduktoryň merkezinden.
  Önüm aýratynlyklary
  - Uly buraw - içi boş
  - Ykjam we ýönekeý dizaýn
  - Yza gaýdyş ýok

  Tehniki maglumatlary göçürip almak

RHSG-III seriýasy

 • RHSG-IV seriýasy

  RHSG-IV seriýasy

  RHSG-Ⅳ seriýaly flexspine, içi boş flanesli standart gurluş, öz giriş şkafy bilen tolkun generatorynyň kamerasy, goldaýan podşipnikli içerki dizaýny, doly möhürlenen gurluşy, gurmak aňsat, kelleli dişli ýa-da wagt guşagyny gurmaly ýagdaýlar üçin örän amatly. giriş ujunda sürüň.
  Önüm aýratynlyklary
  - Dürli giriş görnüşleri bilen ulanylyp bilner
  - Ykjam we ýönekeý dizaýn
  - Yza gaýdyş ýok
  - Koaksial giriş we çykyş

  Tehniki maglumatlary göçürip almak

RHSG-IV seriýasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň