Näme üçin bizi saýla?

Dolandyryş

REACH Dolandyryş

REACH, özüne laýyk gelýän we tehnologiýa bilen dolandyrylýan dolandyryş ulgamyny döretmek arkaly müşderiler we üpjünçilik zynjyry üçin gymmatlyk döredip, kärhananyň ýaşamagynyň we ösüşiniň ýollaryny öwrenýär.Kompaniýa ISO 9001, ISO 14001 we IATF16949 dolandyryş ulgamy şahadatnamalaryny berdi.Özbaşdak işlenip düzülen ERP dolandyryş ulgamy, kompaniýanyň önümçiligi, tehnologiýasy, hili, maliýe, adam resurslary we ş.m. bilen baglanyşykly maglumatlary netijeli dolandyrýar we kompaniýanyň içinde dürli dolandyryş we karar bermek üçin sanly esas döredýär.

Gözleg we artykmaçlyklar

Hundredüzden gowrak gözleg we in engineener we synag inersenerleri bilen, REACH Machinery geljekki önümleriň ösmegi we häzirki önümleriň gaýtalanmagy üçin jogapkärdir.Önümiň öndürijiligini barlamak üçin enjamlaryň doly toplumy bilen önümleriň ähli ululyklary we öndürijilik görkezijileri synagdan geçirilip, synagdan geçirilip we barlanyp bilner.Mundan başga-da, “Reach” -yň hünär gözleg we tehniki hyzmat toparlary müşderilere dürli programmalarda müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önüm dizaýny we tehniki goldaw berdi.

 

Synagy ýazyň

Hil barlagy

Hil barlagy

Çig maldan, ýylylygy bejermekden, ýerüsti arassalamakdan we takyk işlemekden başlap, önümi ýygnamaklyga çenli önümlerimiziň dizaýnyna we müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigini barlamak we barlamak üçin synag gurallarymyz we enjamlarymyz bar.Hil gözegçiligi ähli önümçilik prosesinde dowam edýär.Şol bir wagtyň özünde, önümlerimiziň müşderileriň isleglerine laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin amallarymyzy we gözegçiliklerimizi yzygiderli gözden geçirýäris we kämilleşdirýäris.

Önümçilik ukyby

 

Getirilişini, hilini we bahasyny üpjün etmek üçin REACH güýçli gowşuryş ukybyny emele getirip, ençeme ýyllap enjamlara maýa goýmagy talap etdi.
1, REACH-da esasy önüm bölekleriniň garaşsyz önümçiligini gazanmak üçin 600-den gowrak maşyn gaýtadan işleýän enjam, 63 robot önümçilik liniýasy, 19 awtomatiki gurnama liniýasy, 2 ýerüsti bejeriş liniýasy we ş.m. bar.
2, REACH ygtybarly üç ölçegli üpjünçilik zynjyry ulgamyny döretmek üçin 50-den gowrak strategiki üpjün ediji bilen hyzmatdaşlyk edýär.

 

Önümçilik kuwwaty

Üstünliklere ýetiň

Bäş esasy bäsdeşlik

Materiallar

Indepe ndent-d ösen ýadro sürtülme materiallary öndürijilik talaplaryna takyk laýyk gelýärtormoz

Amal

Durnukly hilini kepillendirmek üçin awtomatiki önümçilik we onlaýn gözleg amallary.

Haryt

Önümiň durnuklylygyny kepillendirmek üçin berk görnüşli synag we dizaýn barlagy.

Hil barlagy

Durnukly hilini kepillendirmek üçin 100-den gowrak hil gözegçilik nokady we 14 awtomatiki barlag bilen standartlaşdyrylan amallar.

Synag

Durnuklylygy kepillendirmek üçin 10,000,000 gezek statiki ömür synagy we 1 000 gezek gyssagly durmak synagy öndürijiligi.

Sekiz tehniki bellik

Elektromagnit çözgüt dizaýny tehnologiýasy

Garaşsyz döredilen sürtülme plastinka formulasy we takyk önümçilik tehnologiýasy

Öndürijilik synag tehnologiýasy

Bazara we müşderiniň zerurlyklaryna çuňňur düşünmek üçin tejribeli dolandyryş

Takyk işleýiş tehnologiýasy

Müşderiniň durnukly amallaryny kepillendirmek üçin hünär dolandyryş we hyzmat

Maglumat dolandyryş tehnologiýasy

Bazar derňewi, tendensiýa düşünjesi we höküm tehnologiýasy