REB04 seriýaly bahar ulanylýan EM tormozlary

REB04 seriýaly bahar ulanylýan EM tormozlary

REB04 seriýasy Bahar ulanylýan elektromagnit tormozlar bahar bilen ulanylýan we gury sürtülme elektromagnit tormozlary (energiýa berlende çykýar we kesilende tormozlaýar).Tormozlar tormoz we hyzmat tormozy hökmünde ulanylýar.REB 04 seriýasyna ýetiň Bahar bilen ulanylýan tormoz, ähliumumy ulanmak üçin adaty önümdir.Modullylygy sebäpli bu tormoz aýratyn talaplary bolan pudaklaryň köpüsinde ulanylýar.

Bu bahar tormozynyň uzak ömri, aýratyn ömrüň dowamlylygy üçin ajaýyp çydamlylygy kepillendirýär.Bahar tormozlary ulgamda awtoulag duralgasy, hyzmat tormozy we ýokary tizlikli gyssagly tormoz hökmünde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgeleri

Stator öçürilende, çeşme armatura güýç döredýär, soň tormoz momentini döretmek üçin sürtülme disk bölekleri armatura bilen flanesiň arasynda gysylýar.Şol döwürde armatura bilen statoryň arasynda Z boşlugy döredilýär.

Tormoz goýberilmeli bolanda, stator DC güýji bilen birikdirilmelidir, şonda armatura elektromagnit güýji bilen statora geçer.Şol wagt armatura hereket edende bahary basýardy we tormozy kesmek üçin sürtülme disk bölekleri goýberilýär.

Önüm aýratynlyklary

Tormozyň naprýa .eniýesi (VDC): 24V, 45V, 96V, 103V, 170, 180V, 190V, 205V.
Dürli tor naprýa .eniýesine (VAC) uýgunlaşdyrylýar: 42 ~ 460V
Tormoz momentiniň gerimi: 3 ~ 1500N.m
Dürli modullary saýlamak bilen iň ýokary gorag derejesi lp65-e ýetip biler
Dürli amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin modullaryň dizaýny
Çalt we aňsat gurnama
Pes hyzmat: subut edilen, dişleri bilen uzyn, könelmäge çydamly rotor gollanmalary / konsentratorlary
Dürli modeller bilen çalt eltip bermek

Modul dizaýny

A görnüşli we B görnüşli tormozlar, dürli garnituralary ulanyp, müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler

Modul dizaýny

Goýmalar

● Minaranyň kranlaryny götermek mehanizmi
● Tormozlaýjy motor
● göteriji enjamlar
Orage Saklaýyş desgalary
Dişli motor
● Mehaniki awtoulag duralgasy
● Gurluşyk enjamlary
● Gaplaýyş enjamlary
● Agaç enjamlary
● Awtomatiki aýlaw derwezesi
Tor Tormoz tork dolandyryş enjamlary
● Elektrikli ulag
● Elektrik skuter

Tehniki maglumatlary göçürip almak


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň